Režim dne

Průběh dne

6.30 – 8.30 hodin: nástup dětí
6.45 – 8.20 hodin: spontánní hra
10.00 – 11.30 hodin: vycházka (podle počasí)
14.30 – 16.00 hodin: (odpolední činnosti)

Činnosti dětí řízené pedagogem:

8.20 – 8.45 hodin: ranní cvičení
9.00 – 10.00 hodin: činnosti podle výchovného programu
10.00 – 11.30 hodin: vycházka
12.30 – 14.15 hodin: odpočinek, spánek

Stravování

8.45 – 9.00 hodin přesnídávka
11.30 – 12.30 hodin oběd
14.15 – 14.30 hodin odpolední přesnídávka

Pojetí činností

Uvedené časové údaje mohou být upravované podle potřeby aktuální situace. Klademe důraz na integrované vzdělávání, jehož smyslem je rozvíjet celou osobnost dítěte a umožnit dítěti vytvářet si reálný obraz světa prožitkovým učením, učením hrou a různými činnostmi. Vyhovuje nám tvoření okruhů, tématických celků a jejich podtémat. Snažíme se, aby činnosti zvolené k těmto tématům měly všechny základní znaky, jimiž jsou: 

  • Spontaneita – vlastní chuť k činnostem
  • Pronikání do reality, radost z poznávání nového
  • Komunikativnost, prostor pro aktivitu,tvořivost
  • Manipulace, experimentování a hra

Dbáme na to, aby řízené činnosti byly prožitkové. Volíme takové metody a formy, které řízený proces učení co nejvíce přibližují spontánnímu učení dítěte. Máme na paměti dodržování rovnováhy mezi přímým řízením činnosti, svou nepřímou účastí na spontánní hře dětí a využíváním všech dalších situací a okolností, které se přihodí. Při skladbě režimu dne se snažíme především respektovat individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku. Spát chodí všechny děti, které nejdou po obědě domů. Necháme je při poslechu čtené nebo reprodukované pohádky odpočinout a pak předškolní děti, které nemají potřebu spát, mohou si na lehátku prohlížet knížku, jiné se mohou u připraveného stolečku věnovat připravené klidové činnosti (kreslení, skládání puzzlí…..).

Seznamte se s otvíracímí hodinami MŠ »

poslední aktuality

Uzavření MŠ v době letních prázdnin


Mateřská škola bude během letních prázdnin v provozu do 15. 7. 2022 a pak opět od 22. 8. 2022.


18. 7. 2022 – 19. 8. 2022 bude mateřská škola uzavřena.


Zvláštní zápis do mateřské a základní školy pro ukrajinské děti / Спеціальний набір українських дітей до дитячого садка та початкової школи

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základníhovzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)


V sekci DOKUMENTY přibyly dva dokumenty o podmínkách zvláštního zápisu do mateřské a základní školy pro příští školní rok.

До відділу  DOKUMENTY додано два документи про умови спеціального зарахування до дитсадка та початкової школи на наступний навчальний рік.


Termín zápisu / Дата та час запису: 15. 6. a 16. 6. 2022 od 14 hod do 16 hod / 15 червня та 16 червня 2022 року з 14:00 до 16:00 год

Rozhodnutí o přijetí (MŠ/ZŠ)

V sekci dokumenty je zveřejněno rozhodnutí o přijetí uchazečů pro školní rok 2022/23


Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023

Milí rodiče,

rádi bychom Vás a Vaše děti pozvali k zápisu do naší mateřské školy na školní rok 2022/2023, který se uskuteční v úterý  3. 5. 2022 a ve středu 4. 5. 2022 vždy od 13 hod do 15 hod ve třídě naší mateřské školy. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel. čísle 481 675 174.

Těšíme se na  Vás

 

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předložízákonný zástupce dítěte:

  1. řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou od lékaře, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, popř. doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (k tomuto účelu poslouží i vyjádření lékaře v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání) 
  2. žádost dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (dítě do 31. 8. 2022 dovršilo pátý rok věku), předá žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ředitelce školy bez lékařského potvrzení. 
  3. občanský průkaz 
  4. originál rodného listu 
  5. potvrzení trvalého bydliště dítěte, je-li odlišné od trvalého bydliště zákonného zástupce 
  6. pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit s dítětem ve stanovený den zápisu, dohodne si s ředitelkou školy náhradní termín. 

Poznámka: Občané Evropské unie či občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů (ustanovení 20 odst. 2 pism. d školského zákona ve znění pozdějších předpisů).

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejném místě –na vstupních dveřích do budovy Mateřské školy i na webových stránkách školy a to po dobu 15 dnů. 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce vyzvedne osobně, nebo mu bude doručeno dopisem do vlastních rukou. 

Formulář žádosti lze vyzvednou v budově Mateřské školy Nová Ves nad Popelkou, příspěvková organizace, na webových stránkách školy.

Zápis nových prvňáčků pro školní rok 2022/23

Zveme Vás s předškoláky k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023, který proběhne ve čtvrtek 28. dubna 2022 v 16 hod. v prostorách Základní školy v Nové Vsi nad Popelkou. S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Jsme malotřídní škola se dvěma třídami, ve kterých se vzdělávají děti od 1. do 5. ročníku. Díky prostředí s menším počtem dětí ve třídě je u nás prostor pro individuální přístup ke každému dítěti, pro kvalitní vzdělávání dětí i pro celkový rozvoj jejich osobnosti. Během  školního roku hrají děti také divadlo, učí se hrát na flétnu, v různých projektech se učí pozorovat přírodu v cyklu roku a  společně slaví tradiční svátky. Naše škola  klade důraz na vytváření pozitivního, bezpečného klimatu třídy i školy a na spolupráci rodičů se školou. Školáci mají možnost navštěvovat školní družinu a různé kroužky.

Pokud máte zájem dozvědět se více o naší škole, prohlédnout si školu nebo se účastnit otevřené hodiny, kontaktujete nás prosím na tel. čísle 481675156 nebo napište e-mail na adresu info@skolanovaves.cz.

Těšíme se na Vás!


Mgr. Zuzana Boučková – v zastoupení ředitelky školy

Strana 1 z 11
Starší »